.

از بعد از ماه رمضان

روزهای یکشنبه از ساعت 9 تا 10 ـ تفسیر قرآن (تقاطع محلاتی با 17 شهریور ـ کوچه مشهدی رحیم . مکتب الزهراء)

روزهای یکشنبه از ساعت 11.5 تا 13 ـ تدبر در مفاهیم قرآن (انقلاب . کارگر شمالی. کمی بالاتر از کوچه رهنما . مدرسه قرآن و عترت دانشگاه تهران)

روزهای دوشنبه از ساعت 16 تا 17.5 ـ زندگی از منظر نهج البلاغه (انقلاب . کارگر شمالی. کمی بالاتر از کوچه رهنما . مدرسه قرآن و عترت دانشگاه تهران)